Regler for udlejning af lejlighed

 

Bestyrelsen skal godkende alle udlejninger

 

Procedure:

  1. Nedenstående tekst skal indsættes i enhver lejekontrakt
  2. Lejekontrakten sendes til bestyrelsen@raadmandshuse.dk
  3. Bestyrelsen behandler ansøgningen på det månedlige bestyrelsesmøde. Normalt ligger mødet i den første uge i måneden
  4. Bestyrelsen meddeler godkendelse/afslag umiddelbart herefter til udlejer og Dansk Financia

 

Tekst til lejekontrakt: 

”Bestyrelsen for ejerforeningen har ved nedenstående påtegning af nærværende lejekontrakt godkendt udlejning af lejligheden på de i lejekontrakten anførte vilkår. Uden denne påtegning anses udlejningen ikke for godkendt af bestyrelsen.
 
Det er en forudsætning for bestyrelsens godkendelse, at samtlige krav i ejerforeningsvedtægtens § 20 til stedse er opfyldt. I modsat fald er udlejer/ejer forpligtet til snarest muligt, at bringe lejeforholdet til ophør, ligesom lejer er forpligtet til at fraflytte omgående.
 
Såvel udlejer/ejer som lejer erklærer herved, at have modtaget kopi af ejerforeningsvedtægten herunder at have gjort sig bekendt med bestemmelserne, der særligt relaterer sig til udlejning (§§ 20, 22).
 
Særligt fremhæves,
 
at lejeren skal benytte det lejede på en for ejendommen og dennes øvrige beboere hensynsfuld måde,
 
at lejeren skal overholde den til enhver tid gældende husorden samt øvrige retningslinjer som gælder  i foreningen,
 
at lejeren skal overholde foreningens vedtægter,
 
at lejeren skal respektere vedtægtens bestemmelser om, at ejerforeningen ved dennes bestyrelse har samme beføjelser overfor lejeren med hensyn til krænkelser af de lejeren påhvilende forpligtelser, også i henhold til husordenen, som en ejer har overfor en lejer, og foreningen ved bestyrelsen selvstændigt kan optræde som procespart overfor lejeren, eventuelt sideordnet med medlemmet/udlejer,
 
at lejer er pligtig at fraflytte lejemåler med 3 måneders varsel i tilfælde af, at ejerlejligheden på grund af medlemmets/udlejers misligholdelse ved en tvangsauktion overtages af en ufyldestgjort panthaver eller anden køber.”

 

Ejerforeningen Raadmandshuse
Tagensvej 51-57
Fogedmarken 2
Rådmandsgade 42-50
2200 København N

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

Email: datea@datea.dk
Hjemmeside: datea.dk


DATEA administrerer ejerforeninger, andelsboligforeninger, ejendomsselskaber og private udlejningsejendomme til bolig og erhverv.

Følg Ejerforeningen Raadmandshuse her:

Facebook
Antal besøgende: 53765 (denne uge: 1070)